Billedet på sidehoved

Pædagogiske principper

Værdigrundlag og formål for Højelse Skole og SFO
Vores mål er at bidrage til børnenes alsidige udvikling. Vi ønsker at børnene udvikler deres mange evner og talenter så langt som muligt, som grundlag for at styrke deres udvikling mod selvstændige personer. Glæde og selvtillid er i vores øjne et resultat af, at man kan mange ting, har prøvet og oplevet mange ting og er åben overfor nyt.

Vores mål er at Skolens og SFOens aktiviteter er præget af at børn lærer på mange forskellige måder.

Oplevelse er et væsentligt element i både læring og leg. Vi lægger derfor vægt på, at børnene både får oplevelser i naturen , af kunstnerisk og idrætslig art.
Vi anerkender også, at nogle ting bedst læres gennem mere systematisk og struktureret undervisning.

Samtidig med at lægge vægt på et højt fagligt niveau, er det vores mål at udvikle børnenes eget initiativ og virkelyst.

Vi anerkender, at forudsætningen for at udvikle sig er at børnene føler sig trygge og er glade for skole og Sfo. Derfor er det en fælles sag for personale, børn og forældre at skabe et godt miljø med plads til alle. Både personale og forældre bidrager til, at de enkelte klasser og grupper har en formuleret plan mod mobning.

Vi anerkender, at både personale, børn og forældre har et ansvar for at skabe en god skole og sfo. Som udgangspunkt for inddragelse er et højt informationsniveau af stor betydning.

Målet er at bidrage til at udvikle dygtige og selvbevidste mennesker, der har forudsætninger for at deltage aktivt i et demokratisk samfund.
 
Skolen
I skolen vil vi nå disse mål ved at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i det enkelte barn i det omfang, det er muligt.

Vi vil anvende forskellige undervisningsformer for at tilgodese forskellige måder at lære på.

Oplevelser af forskellig art er en vigtig drivkraft for inspiration og motivation.

Vi vil tilrettelægge undervisningen så den giver mulighed for faglig fordybelse.

Deltagelse i kunstneriske aktiviteter bidrager også til børnenes faglige udvikling.

Vi anerkender også, at en god arbejdsmoral er en del af fundamentet for børnenes selvtillid. Derfor arbejder vi fra første færd på at udvikle arbejdsglæde og gode arbejdsvaner.

Vi anser hjemmearbejde for en naturlig del af skolens virke og et væsentlig bidrag til elevernes faglige udvikling. Det kan forekomme som fælles lektier for hele klassen eller som mere individuelle opgaver. Det er derfor vigtigt, at lærerne informerer forældrene om hvordan, de kan bidrage. Det er vigtigt at forældrene holder sig orienteret om den måde hjemmearbejdet foregår på.

Formålsformulering for Højelse Skole
Højelse skoles elever, forældre og lærere vil i samarbejde arbejde for at udvikle elevernes alsidighed i et aktivt fagligt, pædagogisk og demokratisk miljø. Der lægges vægt på:
 
1.   Faglig udvikling

  • at fremme et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed for faglig fordybelse
  • at udvikle en høj faglig kompetence gennem en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning
  • at skabe lyst til at søge ny viden gennem eksperimenterende undervisning

 
2.    Personlig udvikling

  • gennem en alsidig undervisning udvikles elevernes selvtillid, livsmod og kreativitet, identitet og handlingskompetence
  • udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til samarbejde
  • udvikle elevernes forståelse for egen og andre menneskers livssituation og kulturelle baggrund
  • tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger

 
3.    Praktisk sammenhæng 

  • gennem undervisningen tilstræbes, at eleverne opøver evne til at stille spørgsmål, at vurdere og tage stilling til forskellige opfattelser
  • det lokale, nationale og globale samfund inddrages i undervisningen
  • skolens hverdag bygger på åndsfrihed og demokrati